Regulamin usług hostingowych 

SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

 1. USŁUGODAWCA - Singraph Renata Wnuk
 2. Singraph –Singraph Renata Wnuk
 3. KLIENT- osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie Cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny.
 4. USŁUGA HOSTINGU - usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z jego specyfikacją wymienioną w cenniku usług hostingowych. Oferujemy hosting dla stron w oparciu o współdzielone konta hostingowe o zróżnicowanej pojemności dostosowane do różnych wymagań.
 5. TRANSFER – wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w specyfikacji usługi serwera wirtualnego zamieszczonego w cenniku usług hostingowych.
 6. OKRES ABONAMENTOWY – czas na który została wykupiona usługa hostingowa w Singraph. Okres abonamentow rozliczany jest w cyklu rocznym.
 7. SPAM- pojecie w myśl ustawy z dnia 10 marca 2003r. (Dz.U.Nr. 144,poz 1204) obejmujące również ustawę z dnia 2 marca 2000r.(DZ.U.Nr 22,poz271) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).


Zamówienie usługi hostingu

 1. Nabycie usługi hostingu następuje poprzez złożenie zamówienia przez Klienta.
 2. Warunkiem aktywacji hostingu wykupionego przez klienta jest dokonanie opłaty na wskazane konto usługodawcy wg. cennika.
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia usługi hostingu oraz dokonaniu opłaty przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 72 godzin po zaksięgowaniu środków na koncie do aktywacji usługi.
 4. Hosting jest aktywny przez rok od dnia złożenia zamówienia przez Klienta i dokonania płatności za usługę hostingu
   

Przedłużenie okresu abonamentowego

 1. Na 21 dni przed końcem rocznego okresu abonamentowego usługodawca wystawi zamawiającemu fakturę proformę zgodnie z obowiązującym cennikiem, na usługi zamówione przez abonenta.
 2. Klient dokona przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na wskazane konto usługodawcy tytułem przedłużenia okresu abonamentowego usługi hostingu.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za przedłużenie usługi hostingu w terminie zgodnym z wystawioną fakturą.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie usługodawcy tytułem przedłużenia usługi hostingu na kolejny okres, usługa zostanie przedłużona na czas trwania następnego okresu abonamentowego oraz zostanie wystawiona faktura VAT.
 5. Brak przedłużenia okresu abonamentowego lub niedopełnienie w/w ustaleń skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi hostingu przez usługodawcę. Usługodawca zaprzestanie świadczenia usługi hostingu wraz z usługami dodatkowymi oraz usunie wszelkie dane zamieszczone na udostępnionej w okresie trwania okresu abonamentowego powierzchni dysku.
 6. Ponowne uruchomienie usługi hostingu - po jej wyłączeniu z powodu braku płatności przedłużającej usługę na kolejny okres rozliczeniowy - wiąże się z dodatkową opłatą serwisową w wysokości 150 zł netto. Do tej opłaty doliczana zostaje roczna stawka za usługę hostingu.
   

Płatności

 1. Wysokość opłaty za usługę hostingu ustalona jest wg. cennika usług hostingowych usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia usługi.
 2. Klient, który zrezygnował z kontynuacji wykupionej usługi hostingu w trakcie trwania usługi, zobowiązany jest do poinformowania firmy Singraph z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Klientowi nie przysługuje zwrot środków za okres wypowiedzenia usługi hostingu.
 4. Płatność za usługę hostingu rozliczana jest w rocznych okresach abonamentowych zgodnych z aktualną ofertą.
 5. Usługodawca zastrzega prawo zmiany cen usługi. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku.
 6. Zmiana ceny usługi hostingu w trakcie trwania wykupionego przez klienta okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca wykupionego i opłaconego okresu abonamentowego.
 7. Brak płatności w kolejnym cyklu rozliczeniowym skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi hostingu przez usługodawcę. Usługodawca zaprzestanie świadczenia usługi hostingu wraz z usługami dodatkowymi oraz usunie wszelkie dane zamieszczone na udostępnionej w okresie trwania okresu abonamentowego powierzchni dysku.
   

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację usługi hostingu.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w procesie zamawiania usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 4. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi hostingu część usług jak np. poczta e-mail, dodawnie nowych plików itp. może być czasowo zablokowana.
 5. Jeśli nastąpi przekroczenie parametrów zamówionej usługi hostingu, usługa może zostać zwiększona do następnej w kolejności opcji, po wcześniejszym zaakceptowaniu nowych warunków przez Zamawiającego i jednocześnym uregulowaniu faktury na kwotę dopłaty do wyższego pakietu usługi.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez usługodawcę usługi hostingu.
 7. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi hostingu do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści zabronionej przez prawo.
 8. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi hostingu do zamieszczenia i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej .
 9. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi hostingu do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści pornograficznej osobom niepełnoletnim poniżej 18 roku życia.
 10. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi hostingu do rozsyłania spamu a w szczególności:
 • Nie zamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia,
 • Listów wysłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem. Wysyłanie większej niż 1000 sztuk e-maili w ciągu doby wymaga wcześniejszej zgody usługodawcy. W przypadku braku zgłoszenia lub braku zgody usługodawcy na w/w działanie usługa hostingowa może zostać czasowo zablokowana bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika usługi.
 • Wszelkiego typu łańcuszków szczęścia,
 • Fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail,
 • Nie zamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW,
 • Informacji jak szybko zarabiać w Internecie.
 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej usługi hostingu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

 

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi hostingu w pełnym zakresie z należytą starannością zgodnie z zamówieniem klienta.
 2. W celu świadczenia usługi hostingu Usługodawca współpracuje z podwykonawcami w zakresie dzierżawy serwera wirtualnego.
 3. Usługodawca świadczy usługę hostingu oraz ewentualnej usługi dodatkowej nieprzerwanie w sposób ciągły z zastrzeżeniem:
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zaistnienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi hostingu związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 1. W przypadku wystąpienia ciągłej przerwy w działaniu usługi hostingu trwającej co najmniej 72 godzin, usługodawca zobowiązuje się do udzielenia rabatu zamawiającemu na kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ,karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku:
 • braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem działania podmiotów i osób trzecich w tym świadczących usługi telekomunikacyjne dla usługodawcy.
 • klęsk żywiołowych
 • nieprawidłowego wykonania udostępnionej usługi hostingu
 • wykorzystanie udostępnionych klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie.
 • naruszenie postanowień umowy i regulaminu przez klienta
 • utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na udostępnionej przestrzeni dyskowej
 • innych zdarzeń niezależnych od usługodawcy.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści majątkowe powstałe w sposób niezależny od usługodawcy.

 

Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi hostingu rozpatrywane będą w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Singraph nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim),
 3. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.


Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Dane osobowę będą wykorzystywane przez Usługodawcę w celu realizacji i zakresie zgodnym z realizacją zamówionych przez Klienta usług hostingu
 3. Klient oświadcza , iż został poinformowany o prawie do wglądu i możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach WWW usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony klienta, jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem na adres siedziby Usługodawcy lub na adres mailowy: info@singraph.pl


Postanowienia końcowe

 1.  Zarówno usługodawca jak i klient w trakcie realizacji usługi hostingu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi hostingu oraz usługi dodatkowej w przypadku:
 • braku płatności w terminie oznaczonym w przesłanej fakturze pro-forma
 • braku płatności za zamówioną a nie opłaconą usługę hostingu
 • złamania postanowień niniejszego regulaminu
 • naruszeniu prawa a w szczególności zagadnień związanych z treścią erotyczną i pornografią dziecięcą.
 • innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację usługi hostingu
 • wykrycia rozsyłania przez klienta spam-u przy użyciu usługi hostingu
 1. Usługa hostingu świadczona jest w okresie 1–go roku od daty złożenia zamówienia i przedłużana jest automatycznie na kolejny rok po opłaceniu przez zamawiającego faktury pro-forma.
 2. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi hostingu i usługi dodatkowej wymaga formy pisemnej lub zgłoszenia mailowego na adres info@singraph.pl z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi hostingu przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez usługodawcę z postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu świadczy o akceptacji postanowień w nim zawartych. Niniejszy regulamin jest podstawą świadczenia usługi hostingu. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 5. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby Klienta.

 

 

ADRES I GODZINY OTWARCIA

sinGRAPH
ul. KRAKOWSKA 7 (pracujemy zdalnie)
41-400 MYSŁOWICE
Poniedziałek - Piątek
od 8:00 do 16:00

   +48 32 223 87 80
   +48 600 901 018
   +48 696 293 877
   info@singraph.pl


NIP: 222-015-22-04 • Regon: 271026966
85 1050 1214 1000 0090 7181 9594 • ING Bank Śląski

© Copyright 2023 sinGRAPH Wszystkie prawa zastrzeżone

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Polityka Prywatności sinGRAPH (link)